Tuesday, June 12, 2007

Siwo Update@ six months old

Sa OLPS, Pag nadakup ka nagpapaloko, irog sadi dapat ka inosente hitsura mo

Warang pang bakal kalo si Papa


Para ribok, siesta bagaMapagalun magpara katurog
Kadaku san tiyan ni Papa

Sabing Lain magpara ribok, yada na si Beadle Manda


Irog sadi si Super girlTapos na an Bahaw